ХЭСЭГЧИЛСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ТА ӨӨРТ ТОХИРОХЫГ СОНГОНО УУ?

ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ

Үйлчилгээний зорилго

Компанийн ХАБЭА-н аюулыг илрүүлж, эрсдэлийг үнэлж, тохирох хяналтын арга хэмжээг тодорхойлох.

Үйлчилгээний агуулга

4М аргачлал

 1. Man / Хүн/
 2. Media /Орчин/
 3. Machine /тоног төхөөрөмж/
 4. Management /Менежмент/

(Үүнээс гадна байгуулагын хэрэгцээг үндэслэн эрсдэлийн үнэлгээ хийх бусад 30 гаруй аргачлалаас сонгож эсвэл хослуулж ашиглах боломжтой)

Үргэлжлэх дундаж хугацаа

5-15 өдөр

Ажиллах хүний нөөц

1-3  мэргэжилтэн /ажлын хамрах хүрээнээс хамаарна/

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ
ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН НИЙЦЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ

Үйлчилгээний зорилго

МУ- н ХАБЭА-н хууль тогтоомжийн нийцлийн үнэлгээг байгууллагын үйл ажиллагаанд хийж зөрүүг тодорхойлон, сайжруулалтын зөвлөмж өгөх.

Үйлчилгээний агуулга

 1. ХАБЭА-н тухай хууль
 2. Галын аюулгүй байдлын тухай хууль
 3. Гамшгаас хамгаалах тухай хууль /хууль нэмэгдэх болно/

Үргэлжлэх дундаж хугацаа

5-15 өдөр

Ажиллах хүний нөөц

1-3  мэргэжилтэн /ажлын хамрах хүрээнээс хамаарна/

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ
ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ СУДЛАХ

Үйлчилгээний зорилго

Үйлдэрлэлийн осол, осолд дөхсөн тохиолдлуудыг нарийвчлан судалж, үндсэн шалтгаануудыг тодорхойлж, залруулах, дахин гарахаас урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж өгөх.

Үйлчилгээний агуулга

 1. Осол болсон газрыг шинжилж, хамаарах нотлох баримтуудыг цуглуулна
 2. Тухайн ажлын байран дахь баримт бичгүүдтэй танилцаж дүгнэлт гаргах
 3. Гэрчүүдтэй уулзаж баримтжуулалт хийнэ
 4. Гэмтэж бэртсэн хүмүүсээс ярилцлага авч баримтжуулна
 5. Ослын гол шалтгаануудыг тодорхойлно

Үргэлжлэх дундаж хугацаа

Нөхцөл байдлаас хамаарна

Ажиллах хүний нөөц

2 мэргэжилтэн

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ
БАРИМТ БИЧИГ БОЛОВСРУУЛАХ

Үйлчилгээний зорилго

ХАБЭА-н баримт бичгүүдэд дүн шинжилгээ хийж, сайжруулах болон шинээр бий болгох баримт бичгүүдийн хэрэгцээг тодорхойлж, боловсруулах.

Үйлчилгээний агуулга

 1. ХАБЭА-н бодлого
 2. ХАБЭА-н төлөвлөгөө
 3. ХАБЭА-н журмууд
 4. ХАБЭА-н заавар, зааварчилгаа
 5. ХАБЭА-н бүртгэл, маягтууд

Үргэлжлэх дундаж хугацаа

Баримт бичгийн тооноос хамаарна

Ажиллах хүний нөөц

Баримт бичгийн тоо, шаардлагаас хамаарна

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ
МЭРГЭЖЛИЙН ОРЧУУЛГА, САЙЖРУУЛАЛТ

Үйлчилгээний зорилго

Олон улсын байгууллага, төрийн байгууллага болон компанийн захиалгаар стандарт, дүрэм, журмын орчуулга хийх, хянан засварлах, хуулийн нийцлийг хангах буюу МУ-ын ХАБЭА-н холбогдолтой стандарт, хууль, дүрэм, журамтай уяалдуулан сайжруулах

Үйлчилгээний агуулга

 1. Орчуулах материалын тоог тодорхойлох
 2. Орчуулгын ажлыг гүйцэтгэх
 3. Орчуулгыг редактораар хянуулах
 4. Орчуулгыг хүлээлгэн өгөх

Үргэлжлэх дундаж хугацаа

Баримт бичгийн тоо хэмжээнээс хамаарна

Ажиллах хүний нөөц

Баримт бичгийн тоо хэмжээнээс хамаарна

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ

ТА БИДЭНТЭЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХЫГ ХҮСЭЖ БАЙНА УУ? ТИЙМ