Гүйцэтгэлийн үнэлгээний систем нэвтрүүлэх KPI & KRI