Тэнцвэржүүлэх үнэлгээний системийг стратеги төлөвлөт ба гүйцэтгэл сайжруулах чиглэлээр нэвтрүүлэх