СУРГАЛТ

Манай байгууллага нь Хөдөлмөрийн нийгмийн хамгааллын яам, ХАБЭА-н гурван талт үндэсний хороо, Хөдөлмөрийн эрхлэлтийн үйлчилгээний төвөөс олгогдсон тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээгээр дотооддоо итгэмжлэгдсэн, хууль ёсны дагуу сургалтын үйл ажиллагаа явуулж байна.
Бид ХАБЭА-н дотоодын сургалтуудыг олон улсын стандартад нийцүүлэх чиглэл баримталж ажилласны үр дүнд 2012 оноос хойш АНУ дахь ХАБЭА-н Олон улсын сургалтын байгууллага болох OSHAcademy-ын сургалтыг Монгол улсад зохион байгуулах онцгой эрхтэй, цорын ганц, албан ёсны сургагч болсон.

ХАБЭА-н ажилтныг мэргэшүүлэх сургалтын төгсөгчид

Байгууллагын ХАБЭА-н сургалтанд хамрагдсан хүн

Сургалт авсан байгуулагын тоо

Салбарын тоо

Барилга, тээвэр, уул уурхай голлох салбар

Бид 2015 оноос эхлэн Автрали, Их Британийн сургалтын дагуу олон улсад итгэмжлэгдсэн ХАБЭА-н шинэ сургалтуудыг нээж Монгол мэргэжилтнүүд өгөх зорилго тавин ажиллаж байгаа ба 2016-2017 онд “Оюу Толгой” ХХК-ийн дэмжлэгтэйгээр Австралийн Сертификат 3 сургалтын стандарт болон Монгол Улсын мэргэжлийн боловсролын стандарт тус тус нийцсэн сургалтын хөтөлбөр, материалуудыг Монгол Улсын МСҮТ-үүдэд зориулан боловсруулах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.

Түүнчлэн бид 2015 онд Канадын PECB байгууллагын итгэмжлэгдсэн сургалтын байгууллага болсон бөгөөд ISO стандартуудыг удирдлагын тогтолцооны хэрэгжүүлэгч, ахлах хэрэгжүүлэгч, аудитор, ахлах аудитор бэлтгэх олон улсад итгэмжлэгдсэн бүх төрлийн сургалтын зохион байгуулж эхлээд байна.

хөдөлмөрийн яам
oshaac1
2-bronze
ILO_logo

ТА БИДЭНТЭЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХЫГ ХҮСЭЖ БАЙНА УУ? ТИЙМ