OSHMI (Монгол)-ын Байгууллагад зориулсан ХАБЭА-н сургалтууд

oshmi - training

Манай байгууллага нь аж ахуйн нэгж байгууллагуудын хүсэлтээр Улаанбаатар хот болон хөдөө орон нутагт ажлын байран дээр ХАБЭА-н сэдэвт сургалтуудыг зохион байгуулдаг. Ажлын байран дээрхи сургалтыг доорхи тусгай хөтөлбөрүүдээр болон захиалагчдын хүссэн бусад сэдвээр өгөх боломжтой.

БАЙГУУЛЛАГЫН СУРГАЛТ ЗАХИАЛАХ

Хэрэв та байгууллагын сургалт захиалах хүсэлтэй байгаа бол энэхүү формыг бөглөнө үү. Бид таны хүсэлтийн дагуу тантай эргэн холбогдож сургалтын талаарх мэдээллийг хүргэж сургалтыг баталгаажуулах болно.

1 дэхь өдөр

ХАБЭА-н ажлын зорилго, түүнийг зохион байгуулах стандарт загвар /OHSAS18001 стандартын PDCA загвар/ 2 цаг
ХАБЭА-н ажлын зохион байгуулах бүтэц, бүрэлдэхүүн ба тэдгээрийн үүрэг хариуцлага 1 цаг
ХАБЭА-н ажлыг зохион байгуулахад шаардлагатай хууль тогтоомж, дүрэм журам, олон улсын болон дотоодын стандарт 2 цаг
ХАБЭА-н шууд ба шууд бус зардлууд: Хариу арга хэмжээ авахаас илүү өмнө нь урьдчилан сэргийлж байх нь чухал 1 цаг

1 дэхь өдөр

ХАБЭА-н удирдлагын тогтолцооны тухай ойлголт 1 цаг
Монгол улсын ХАБЭА-н тухай хууль 1 цаг
Монгол улсын хөдөлмөрийн тухай хууль 1 цаг
ХАБЭА-н сургалт зохион байгуулах журам 1 цаг
Ажлын байрны аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа  1 цаг
Тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагаа  1 цаг
Цахилгааны аюулгүй ажиллагаа 1 цаг

2 дахь өдөр

Өргөн тээвэрлэх машин механизмын аюулгүй ажиллагаа 1 цаг
Эрсдлийн үнэлгээ хийх журам 1 цаг
Аюулыг мэдээлэх, устгах журам 1 цаг
Цоож пайзны систем 1 цаг
Уналтаас хамгаалах хөтөлбөр 1 цаг
Эргономик 1 цаг
Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн тухай ойлголт 1 цаг

1 дэхь өдөр

Үйлдвэрлэлийн онцлог, ажилчдад гэмтэл бэртэл учруулж болох аюул, аюултай хүчин зүйлүүд 1 цаг
Ажлын тусгай хувцас хамгаалах хэрэгслийн зориулалт, хэрэглээ, шалгах арга 1 цаг
Үйлдвэрлэлийн талбайн дотоод журам 1 цаг
Үйлдвэрлэлийн талбайн галын аюулгүй байдлын журам 1 цаг
Үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй, ариун цэврийн журам  1 цаг

2 дахь өдөр

Аюулыг мэдээлэх хуудасны тухай   1 цаг
Ажлын байрны аюулгүй байдал, багаж хэрэгслийг шалгах тухай  1 цаг
Өндөрт ажиллах аюулгүй ажиллагааны заавар  1 цаг
Уналтаас сэргийлэх арга  1 цаг
Бэртэж гэмтэгсэдэд үзүүлэх эмнэлгийн анхан шатны тусламж  1 цаг

1 дэхь өдөр

Монгол улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль 2 цаг
Монгол улсын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль 1 цаг
ХАБЭА-н менежментийн системийн тухай
– ХАБЭА-н менежментийн системийн зорилго
– ХАБЭА-н менежментийн систем нэвтрүүлэхэд ажилтнуудын оролцоо чухал болох нь
1 цаг
Ажлын байрны эрсдлийн үнэлгээ хийхэд ажилтнуудын оролцоо,
– Ажлын аюулын шинжилгээ хийхэд оролцохын ач холбогдол
– Аюул устгах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд ажилтнуудын үүрэг
1.5 цаг
Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин, хурц хордлогын шалтгаан, урьдчилан сэргийлэх арга зам
– Осолд дөхсөн тохиолдол
– Ажилтнуудын гаргадаг аюултай зан үйл
 1.5 цаг

2 дахь өдөр

Цахилгаан, цахилгаан тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагаа
– Цахилгааны ослын тухай
– Цахилгаан хүний биеэр дамждаг замууд
– Цахилгааны хамгаалах хэрэгслүүд
– Цахилгааны газардуулгын зорилго
  1 цаг
Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийг сайжруулах нь
– Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчлөлийн шалтгаан
– Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх нь
 1 цаг
Осолд өртөгсдөд үзүүлэх эмнэлэгийн анхан шатны тусламж
·    Яс хугарсан үед үзүүлэх тусламж
·    Цус алдалтын үед үзүүлэх тусламж
·   Ухаан алдсан үед үзүүлэх тусламж
 2 цаг
Галын аюулгүй ажиллагаа
– Галын эх үүсвэр
– Галын төрөл
– Гал унтраагуулыг ашиглах нь
– Гал гарсан үед авах арга хэмжээ
 1 цаг
Онцгой байдлын үед авах арга хэмжээ, гамшгаас урьдчилан сэргийлэх
– Гамшгийн тухай ойлголт
– Гамшгийн хор нөлөө
– Онцгой байдлын төлөвлөгөө
– Онцгой байдлын үед ажилтнуудын хүлээх үүрэг
 1 цаг
Аюулгүй  ажиллах зан үйлийг  ажилтнуудад  төлөвшүүлэх
– Аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа зөрчихийн хор хохирол
– Аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа зөрчсөн ажилтнуудад авах арга хэмжээ
– Аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг ягштал биелүүлсэн ажилтнуудад үзүүлэх урамшуулал
 1 цаг
TRAINING_ORGANIZATION

ТА БИДЭНТЭЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХЫГ ХҮСЭЖ БАЙНА УУ? ТИЙМ