OSHMI (Монгол)-ын ISO9001/14001/45001/OHSAS Танилцуулга ба Дотоод аудиторын сургалтууд

ISO9001 ТАНИЛЦУУЛГА СУРГАЛТ

ХАБЭА-н ажилтан, зохион байгуулагч болон ХАБЭА-н хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх асуудал хариуцсан бусад ажилтнуудад мэдлэг, ур чадвар олгоход  зориулагдсан сургалт

Дэлгэрэнгүй
ISO14001 ТАНИЛЦУУЛГА СУРГАЛТ

Байгууллагын ХАБЭА-н чиг үүргийг удирдан зохион байгуулах, нэгтгэх асуудлыг хариуцсан байгууллагын болон тухайн объектын аюулгүй байдлын менежер, захирлуудад зориулагдсан сургалт

Дэлгэрэнгүй
ISO45001 ТАНИЛЦУУЛГА СУРГАЛТ

Супервайзор буюу нэгжийн ахлах, удирдах ажилтнууд, инженер даамалуудад үүргээ хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, ур чадвартай болоход тусална.

Дэлгэрэнгүй
OHSAS ТАНИЛЦУУЛГА СУРГАЛТ

ХАБЭА-н сургалтыг ажилтнууддаа зориулан зохион байгуулахад шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар буюу хөтөлбөрийн шаардлага, сайжруулалт болон ХАБЭА-н бусад олон төрлийн мэдлэгийг олгох сургалт

Дэлгэрэнгүй
ДОТООД АУДИТОРУУДЫН СУРГАЛТ

Аюулгүй байдлын зөвлөлийн дарга, гишүүдэд ажил олгогчдын аюулгүй байдлын үүргийг сайтар биелүүлж, аюулгүй байдлын зөвлөлийг ажиллуулахад нь туслах сургалт

Дэлгэрэнгүй

ТА БИДЭНТЭЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХЫГ ХҮСЭЖ БАЙНА УУ? ТИЙМ