ТӨСЛИЙН УДИРДЛАГА

“ОШМИ” ХХК төслийн удирдлагын талаарх мэдлэг, туршлагандаа тулгуурлан үндсэн үйл ажиллагаандаа холбогдох чиглэлээр төрийн ба олон улсын байгууллагуудын захиалгаар дараах ажлуудыг гүйцэтгэх боломжтой.
Үүнд:
– Салбарын бодлогын судалгаа болон төсөл, хөтөлбөрийн үнэлгээний ажлууд
– Сургалтын хөтөлбөр боловсруулах, сургалтын холбогдох материал хэрэглэгдэхүүнийг олон төрлийн форматаар бэлтгэх
– Олон нийтийн хэлэлцүүлэг, форум, нөлөөллийн арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулах
– Хамаарах чиглэлээр зөвлөх үйлчилгээний төслүүдийг гүйцэтгэх

ТА БИДЭНТЭЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХЫГ ХҮСЭЖ БАЙНА УУ? ТИЙМ