2020 оны сургалтын хуваарь

oshmi - training
oshmi NGO

Бид 2012 оноос эхлэн ХАБЭА-н олон улсын сургалт зохион байгуулагч АНУ-д төвтэй OSHAcademy-тай хамтарсан сургалтыг Монгол Улсад зохион байгуулах эрхтэй цорын ганц албан ёсны сургагч байгууллагааар ажиллаж байна. Энэхүү 132 цагийн хөтөлбөр нь 1) ХАБЭМ-н ажилтан, 2) ХАБЭМ-н менежер, 3) сургагч багш ба 4) байгууллагын ХАБЭМ-н зөвлөлийн дарга ба гишүүд, 5) нэгж хэлтсийн ахлах удирдах ажилтны, 6) ХАБЭА-н Мэргэжилтний гэсэн зургаан цуврал курс бүхий цогц хөтөлбөр юм. Хөтөлбөрийн хичээлүүд нь олон улсын ХАБЭМ-н менежментийн шилдэг арга аргачлал болон Монгол Улсын хууль тогтоомжийн шаардлагын талаарх мэдлэгийг олгоно.

ТА БИДЭНТЭЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХЫГ ХҮСЭЖ БАЙНА УУ? ТИЙМ