Монроуд ХХК

 • Төсөл 1:      “Монроуд” ХХК-д OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 олон улсын стандартуудыг нэгдмэл арга зүйгээр нэвтрүүлэх төсөл.
  Эхэлсэн огноо:      2010.10.04
  Дууссан огноо:      2011.10.04
  Үргэлжилсэн хугацаа:      12 сар
  Захиалагч:      “Монроуд” ХХК
  Төслийн хамрах хүрээ, оролцогчдын тоо:      Монроуд ХХК болон охин компаниуд
  Нийлүүлсэн үйлчилгээний тодорхойлолт:      Чанар, ХАБЭА, Байгаль орчны удирдлагын тогтолцооны олон улсын стандартуудыг нэгдмэл байдлаар нэвтрүүлдэг олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн аргачлалын дагуу 3 стандартыг нэгдмэл арга зүйгээр нэвтрүүлсэн. Төслийн хамрах хүрээнд, олон улсын стандартын танилцуулах сургалт, стандартын шаардлагуудын сургалт, аудиторуудыг бэлтгэх сургалт, баримт бичгийн боловсруулалтын сургалт зөвлөгөө, төлөвлөгөөт дотоод аудитууд, оффисын болон төслийн ажлын байрны эрсдлийн үнэлгээ, төслийн сайжруулалтын сургалт зөвлөгөөнүүд багтсан.

  Зөвлөх үйлчилгээний зорилго нь олон улсын стандартыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн үйл ажиллагааны гүйцэтгэлээ сайжруулах, эрсдэлийг удирдах ба цаашлаад олон улсын аудитын байгууллагын хөндлөнгийн аудитад орж гэрчилгээжих юм.