Танилцуулга татах
|
Монгол
|
English
 
Хайлт
 
НүүрМэдлэгСтандарт
 

Монгол Улсын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандартууд

 

Нийтлэг зүйл, нэр томъёо, стандартчилал, баримт бичиг
MNS ISO 4007 : 2000 5 х Нүд хамгаалах хэрэгсэл - Тайлбар толь
MNS 4967 : 2000 4 х Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа. Эрүүл ахуй. Нэр томьёо, тодорхойлолт
MNS 5151 : 2002 3 х Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Цахилгааны аюулгүй ажиллагаа. Нэр томьѐо, тодорхойлолт
Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ
MNS 5823 : 2008 10 х Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ - Ахмад настны асрамжийн үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага
MNS 5798 : 2008 13 х Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ - Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асрамжийн үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага
 
MNS 5852 : 2008 9 х
Хүүхдийн асрамж халамж, хамгааллын үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага
Агаарын чанар
MNS 0012-1-001 : 1982 4 х Уурхайн агаар. Азотын ислийн хэмжээг тодорхойлох арга.
MNS 0012-1-002 : 1982 3 х Уурхайн агаар. Хүхрийн ангидридын хэмжээг тодорхойлох арга.
MNS 0012-1-003 : 1982 4 х Уурхайн агаар. Нүүрстөрөгчийн ислийн хэмжээг тодорхойлох арга.
MNS 3289 : 1991 2 х Агаарт байгаа хлорфосыг тодорхойлох арга.
MNS 3290 : 1991 2 х Агаарт байгаа мөнгөн усны уурыг тодорхойлох арга.
MNS 3291 : 1991 4 х Агаарт байгаа гурав ба зургаан валенттай хромын нэгдлийг тодорхойлох арга.
MNS 3292 : 1991 4 х Тоосон дахь цахиурын давхар исэл, түүний нэгдлийг тодорхойлох арга.
MNS (ISO) 4226 : 2000 2 х Агаарын чанар. Ерөнхий ухагдахуун, хэмжих нэгж
MNS 4585 : 2007 6 х Агаарын чанар. Техникийн ерөнхий шаардлага.
MNS (ISO) 8756 : 2000 5 х Агаарын чанар. Температур, даралт, чийглэгийн өгөгдлийг боловсруулах
MNS ISO 4225:2001 8 х Агаарын чанар. Нийтлэг үндэслэл. Тайлбар толь
Агаарын чанарын нийтлэг асуудал
MNS 0012-059 : 1991 2 х Ажлын байрны агаарт байгаа ксантогеныг тодорхойлох арга.
MNS 0012-060 : 1991 3 х Ажлын байрны агаарт байгаа хүхрийн хүчлийг тодорхойлох арга.
MNS 0012-061 : 1991 2 х Ажлын байрны агаарт байгаа ацетоныг тодорхойлох арга.
MNS 0012-062 : 1991 2 х Ажлын байрны агаарт байгаа аммиакийг тодорхойлох арга.
MNS 0012-063 : 1991 2 х Ажлын байрны агаарт байгаа дөрвөн хлорт этиленийг тодорхойлох арга.
MNS 0012-064 : 1991 2 х Ажлын байрны агаарт байгаа шүлтийг тодорхойлох арга.
MNS 0012-065 : 1991 2 х Ажлын байрны агаарт байгаа хлорт устөрөгчийг тодорхойлох арга.
MNS 0012-066 : 1991 3 х Ажлын байрны агаарт байгаа хүхэрт устөрөгчийг тодорхойлох арга.
MNS 0012-067 : 1991 2 х Ажлын байрны агаарт байгаа гидрохиноныг тодорхойлох арга.
MNS 0012-068 : 1991 2 х Ажлын байрны агаарт байгаа азотын давхар ислийг тодорхойлох арга.
MNS 0012-069 : 1991 2 х Ажлын байрны агаарт байгаа молебдин, түүний нэгдлийг тодорхойлох арга.
MNS 0012-070 : 1991 2 х Ажлын байрны агаарт байгаа этилийн эфирийг тодорхойлох арга.
MNS 0012-071 : 1991 2 х Ажлын байрны агаарт байгаа этилийн спиртийг тодорхойлох арга.
MNS 0012-072 : 1991 3 х Ажлын байрны агаарт байгаа циант устөрөгчийг тодорхойлох арга.
MNS 0012-073 : 1991 2 х Ажлын байрны агаарт байгаа гурван хлорт этиленийг тодорхойлох арга.
MNS 0012-074 : 1991 2 х Ажлын байрны агаарт байгаа төмөр, түүний нэгдлийг тодорхойлох арга.
MNS 0012-075 : 1991 2 х Ажлын байрны агаарт байгаа зэс, түүний нэгдлийг тодорхойлох арга. 
MNS 0012-076 : 1991 2 х Ажлын байрны агаарт байгаа цууны хүчлийг тодорхойлох арга.
MNS 0012-077 : 1991 3 х Ажлын байрны агаарт байгаа устөрөгчийн хэт ислийг тодорхойлох арга.
MNS 0012-078 : 1991 3 х Ажлын байрны агаарт байгаа никель, түүний нэгдлийг тодорхойлох арга.
MNS 0012-079 : 1991 3 х Ажлын байрны агаарт байгаа хар тугалгыг тодорхойлох арга.
MNS 0012-080 : 1991 2 х Ажлын байрны агаарт байгаа фтортустөрөгч, түүний нэгдлийг тодорхойлох арга.
MNS 0012-081 : 1991 3 х Ажлын байрны агаарт байгаа фосфор органик нэгдлийг тодорхойлох арга.
MNS 0012-082 : 1991 2 х Ажлын байрны агаарт байгаа фенолыг тодорхойлох арга.
MNS 0012-083 : 1991 2 х Ажлын байрны агаарт байгаа бромт устөрөгчийг тодорхойлох арга.
MNS 0012-084 : 1991 2 х Ажлын байрны агаарт байгаа гидразин, гидразинсульфатыг тодорхойлох арга.
MNS 0012-085 : 1991 3 х Ажлын байрны агаарт байгаа формальдегидыг тодорхойлох арга.
 MNS 0012-086 : 1991 2 х Ажлын байрны агаарт байгаа хүхэртнүүрстөрөгчийг тодорхойлох арга.
MNS 0012-087 : 1991 2 х Ажлын байрны агаарт байгаа иодыг тодорхойлох арга.
MNS 0012-088 : 1991 2 х Ажлын байрны агаарт байгаа диоксаныг тодорхойлох арга.
MNS 0012-089 : 1991 2 х Ажлын байрны агаарт байгаа хүхэрлэг ангидридыг тодорхойлох арга.
MNS 0012-090 : 1991 3 х Ажлын байрны агаарт байгаа бензол, толуол, ксилолыг тодорхойлох арга.
MNS 0012-091 : 1991 3 х Ажлын байрны агаарт байгаа анилиныг тодорхойлох арга.
MNS 0012-092 : 1991 2 х Ажлын байрны агаарт байгаа хлорыг тодорхойлох арга.
MNS 0012-093 : 1991 2 х Ажлын байрны агаарын исэлдэх чанарыг тодорхойлох арга.
MNS 3288 : 1991 2 х Ажлын бүсийн агаарт байгаа бензин, керосин, уайтспирит тодорхойлох арга
MNS 3293 : 1991 3 х Фосфорын ерөнхий агуулгаар ажлын байрны агаар дахь карбофосын хэмжээг тодорхойлох калориметрийн арга
MNS 4990 : 2000 44 х Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Ажлын байрны орчин. Эрүүл ахуйн шаардлага
MNS 4991: 2000 10 х Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Ажлын бүсийн агаар дахь хорт бодисын концетрацыг хэмжих аргачлалд тавих шаардлага
MNS 5028 : 2001 2 х Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Ажлын байрны агаар дахь хорт бодисыг индикаторын гуурсаар тодорхойлоход тавигдах ерөнхий шаардлага
MNS 5060 : 2001 4 х Ажлын байрны агаар. Мышьяк, түүний нэгдлийг тодорхойлох. Спектрофотометр ба колориметрийн арга
MNS 5061 : 2001 4 х Ажлын байрны агаар. Нүүрс хүчлийн хийн хэмжээг тодорхойлох. Эзэлхүүний арга
MNS 5062 : 2001 4 х Ажлын байрны агаар. Дихлорэтаны хэмжээг тодорхойлох. Спектрофотометр ба колориметрийн арга
MNS 5063 : 2001 4 х Ажлын байрны агаар. Озоны хэмжээг тодорхойлох. Спектрофотометр ба колориметрийн арга
MNS 5064 : 2001 4 х Ажлын байрны агаар. Селен, түүнийг нэгдлийг тодорхойлох. Спектрофотометр ба колориметрийн арга
MNS 5065 : 2001 4 х Ажлын байрны агаар. Тиураминдисульфидыг тодорхойлох. Спектрофотометр ба колориметрийн арга
MNS 5077 : 2001 5 х Ажлын байрны агаар. Ажлын байрны агаарын урсгалын хурдыг хэмжих арга
MNS 5365:2004 4х Агаарын чанарын ерөнхий асуудал. Нарийн ширхэгтэй тоосыг тодорхойлох арга
MNS 5366:2004 5 х Агаарын чанарын нийтлэг асуудал. Нарийн ширхэгтэй тоосонд агуулагдах цахиурын давхар исэл, кристобалит, тридимитыг тодорхойлох арга
MNS 5387 : 2004 4 х Ажлын байрны агаар. Ажлын байрны агаарын температур чийгийг хэмжих арга
MNS 5803 : 2007 2 х Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Ажлын байрны агаар дахь хар тугалгын агуламж, ажлын байранд тавигдах шаардлага.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал. Үйлдвэрийн эрүүл ахуй
MNS 0012-0-001 : 1987 2 х Үндсэн дүрэм. Системийн бүтэц.
MNS 0012-0-002 : 1987 2 х Нэр томьѐо тодорхойлолт
MNS 0012-0-005 : 1988 2 х Хөдөлмөрийн нөхцөл, түүний хүчин зүйлийн ангилал. Нэр томьѐо, тодорхойлолт. 
MNS 0012-0-006 : 1989 4 х Хөдөлмөр хамгааллын хэмжилзүйн хангалт.
MNS 0012-101 : 1991 4 х Радиодавтамжтай цахилгаан соронзон орон.
MNS 0012-099 : 1991 4 х Эмэгтэйчүүд, насанд хүрээгүй хүмүүсийг ажиллуулахыг хориглох ажлын байрны нөхцөл.
MNS  4968   -   2000   4  х Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа.эрүүл ахуй. Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд тавих ерөнхий шаардлага.
MNS 0012-3-002 : 1908 7 х Мод боловсруулалт. Аюулгүй ажиллагааны ерөнхий шаардлага
MNS 0012-3-004 : 1983 8 Автомашины техникийн үйлчилгээ засвар. Аюулгүй ажиллагааны ерөнхий шаардлага.
MNS 0012-3-005 : 1983 8 х Мод зүсэлт. Аюулгүй ажиллагааны ерөнхий шаардлага.
MNS 0012-3-006 : 1984 5 х Будгийн ажил. Аюулгүй ажиллагааны ерөнхий шаардлага
MNS 0012-3-007 : 1983 14 х Мод бэлтгэлийн ажил. Аюулгүй ажиллагааны ерөнхий шаардлага.
MNS 4968 : 2000 4 х Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа. Эрүүл ахуй. Ерөнхий шаардлага
mns ilo osh     0   1908   3  х Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Шуугиан хэмжихэд тавигдах ерөнхий шаардлага.
MNS 4969 : 2000 6 х Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа. Эрүүл ахуйн сургалтын зохион байгуулалт үндсэн дүрэм
MNS 4970 : 2000 4 х Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа. Өргөх, зөөх ачааны массын дээд хэмжээ
MNS 4992:2000 3 х Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Химийн хорт бодисын ангилал ба аюулгүй ажиллагааны ерөнхий шаардлага
MNS 4994:2000 6 х Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Доргионы норм, аюулгүй ажиллагааны ерөнхий шаардлага
MNS 4995:2000 2 х Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Доргио хэмжихэд тавигдах ерөнхий шаардлага
MNS 4996:2000 5 х Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Ажлын байрны гэрэлтүүлгийн норм, хэмжих аргад тавигдах ерөнхий шаардлага
MNS 5010:2001 3 х Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Ажлын байрны агаар дахь тоосны агуулгыг хэмжихэд тавигдах ерөнхий шаардлага
MNS 5029 : 2001 18 х Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Химийн хорт бодисын шошго, анхааруулах тэмдэглэгээ
MNS 5078 : 2001 3 х Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Үйлдвэрийн барилгын салхивч, агааржуулалтын системд тавигдах ерөнхий шаардлага
MNS 5079 : 2001 5 х Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Ачих буулгах ажлын аюулгүй ажиллагааны ерөнхий шаардлага
MNS 5080 : 2001 15 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Хөдөлмөрийн нөхцөл, түүний ангилал, хүчин зүйл, хөдөлмөрийн нөхцлийн үнэлгээ
MNS 5105 : 2001 14 х Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүсийн хэмжээ, ерөнхий шаардлага
MNS 5106 : 2001 4 х Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Мэдрэл сэтэхүйн ачааллыг үнэлэх үзүүлэлтийн норм, тодорхойлох арга
MNS 5107 : 2001 4 х Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Биеийн хүчний ажлын ачааллыг үнэлэх үзүүлэлтийн норм, тодорхойлох арга
MNS ILO-OSH 1 : 2003 42 х Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн удирдлагын тогтолцооны талаарх удирдамж
MNS 5145 : 2002 3 х Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Цахилгааны аюулгүй ажиллагаа. Хүрэх хүчдэл ба гүйдлийн зөвшөөрөх дээд түвшин
MNS 5146 : 2002 9 х Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Цахилгааны аюулгүй ажиллагаа. Хамгаалах газардуулга тэглэлт
MNS 5147 : 2002 2 х Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Цахилгаан статик орон. Ажлын байрны хүчлэгийн зөвшөөрөх түвшин, хяналт тавих шаардлага
MNS 5148 : 2002 5 х Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Радиогийн сүлжээний цахилгаан соронзон орон, ажлын байрны зөвшөөрөх түвшин, хяналт тавих шаардлага
MNS 5149 : 2002 4 х Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Үйлдвэрлэлийн давтамжтай цахилгаан орон, ажлын байрны хүчлэгийн зөвшөөрөх түвшин, хяналт тавих шаардлага
MNS 5150 : 2002 4 х Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Цахилгааны аюулгүй ажиллагаа. Ерөнхий шаардлага
mns ilo osh     0   1908   3  х Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Шуугиан хэмжихэд тавигдах ерөнхий шаардлага.
Хүнд хамаарах дуу чимээ
MNS 0012-1-009 : 1985 3 х ХХСС. Шуугиан. Орон сууц, иргэний барилгад байж болох шуугианы төвшин
MNS 0012-1-016 : 1988 3 х ХХСС. Хэт өндөр дуу. Аюулгүй ажиллагааны ерөнхий шаардлага
MNS 0012-1-017 : 1988 7 х ХХСС. Хэт өндөр дуу. Ажлын байранд дууны даралтыг хэмжих арга
MNS 0012-4-005 : 1985 3 х ХХСС. Шуугианаас хамгаалах хэрэгсэл ба аргууд. Ангилал.
MNS 5002 : 2000 6 х Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Шуугианы норм, аюулгүй ажиллагааны ерөнхий шаардлага.
Тээврийн хэрэгслээс гарах дуу чимээ
MNS 0017-5-1-21 : 1992 11 х Авто тээврийн хэрэгслийн дуу чимээ. Дуу чимээний хүлцэх төвшин, хэмжих арга.
MNS ISO 5128 : 2005 9х Машин механизмын бүхээг доторх дуу чимээ түвшинг тодорхойлох
Эргономик
MNS (ISO) 6385 : 2000 6 х Ажлын системийн дизайн дахь эргономикийн зарчим
MNS 5027 : 2001 4 х Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Дэлгэц бүхий тоног төхөөрөмжтэй ажиллах эрүүл ахуй. Эргономикийн ерөнхий шаардлага
Аюултай бараанаас хамгаалах
MNS 0012-0-003 : 1981 3 х Үйлдвэрлэлийн аюултай ба хортой хүчин зүйлүүд. Ангилал.
MNS 5478 : 2005 3 х Аюул учруулах барааны эсрэг хамгаалалт. Хигитест илрүүлэх гуурсаар хэмжилт хийхэд тавих шаардлага
MNS 5479 : 2005 6 х Аюул учруулах барааны эсрэг хамгаалалт
Химийн хорт бодисын хаягдлыг устгахад тавих шаардлага
Толгой хамгаалах хэрэгсэл
MNS 3306:1991 3 х Сонсголын эрхтэнг хамгаалах нэг бүрийн хэрэгсэл. (чихэвч)
MNS 5388 : 2004 4 х Толгой хамгаалах хэрэгсэл. Сонсгол хамгаалах хэрэгсэл. Чихэвч, бөглөө
MNS 5389 : 2004 4 х Толгой хамгаалах хэрэгсэл. Нүд хамгаалах хэрэгсэл. Нүдний шил
MNS 5621:2006 5х Толгой хамгаалах хэрэгсэл. Дуулга
MNS 5624:2006 4х Толгой хамгаалах хэрэгсэл. Нүүрэвч
Дохиолол ба анхааруулгын тогтолцоо
MNS 0012-4-002 : 1985 27 х Хөдөлмөр хамгаалалдохионы өнгө, аюулгүй ажиллагааны тэмдгүүд
MNS 4643 : 1998 13 х Хөдөлмөр хамгаалал. Аюулгүй ажиллагааны тэмдэг ба дохионы өнгө
Хамгаалалтын тоног төхөөрөмж
MNS 4931 : 2000 4 х Хөдөлмөрийн хамгаалах хэрэгсэлд тавих ерөнхий шаардлага
Хамгаалалтын хувцас
MNS (ISO) 13688 : 2000 12 х Хамгаалалтын хувцас ерөнхий шаардлага
MNS ISO 13994 : 2003 16х Химийн шингэн бодисоос хамгаалах хувцас, хамгаалалтын хувцасны материалын даралтай шингэний нэвтрэлийг эсэргүүцэх чадварыг тодорхойлох
Хамгаалалтын тоног mөхөөрөмжийн нийтлэг асуудал
MNS 4930 : 2000 5 х Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагаа. Ерөнхий шаардлага
Толгой хамгаалах хэрэгсэл
MNS 3306:1991 3 х Сонсголын эрхтэнг хамгаалах нэг бүрийн хэрэгсэл. (чихэвч)
MNS 5388 : 2004 4 х Толгой хамгаалах хэрэгсэл. Сонсгол хамгаалах хэрэгсэл. Чихэвч, бөглөө
MNS 5389 : 2004 4 х Толгой хамгаалах хэрэгсэл. Нүд хамгаалах хэрэгсэл. Нүдний шил
MNS 5621:2006 5х Толгой хамгаалах хэрэгсэл. Дуулга
MNS 5624:2006 4х Толгой хамгаалах хэрэгсэл. Нүүрэвч
Амьсгалын замыг хамгаалах хэрэгсэл
MNS 4285 : 1995 2 х Хорт хий, утаанаас хамгаалах багны шүүгч шохой. Чийглэг тодорхойлох арга.
MNS 4286 : 1995 2 х Хорт хий, утааны багны шүүгч шохой. Нүүрсхүчлийн хийн хувийг тодорхойлох арга.
MNS 5620:2006 10х Амьсгалын замыг хамгаалах хэрэгсэл /хошуувч, шүүлтүүртэй баг, тусгаарласан агаартай бүтэн баг
Гарны хамгаалалт
MNS 5622:2011 17х Гарны хамгаалалт. Бээлий
Хөлний хамгаалалт
MNS 5623:2006 4х Хөлний хамгаалалт. Ажлын тусгай гутал
Хамгаалалтын бусад тоног төхөөрөмж
MNS 0012-4-007 : 1981 4 х Хамгаалах хашлага.
Машин техникийн аюулгүй байдал
MNS  1800   -   1973   4  х Аюулгүй техник. Өргөх краны хамгаалах хэрэгслүүд
MNS  4246   -   1994   20  х Тээврийн хэрэгсэлийн аюулгүй шил
Хүнд хамаарах чичэргээ, цохилт
MNS  12.1.011   -   1986   6  х Хөдөлмөр хамгааллын стандартын систем. Цахилгааны аюулгүй байдал Нэр томьёо, тодорхойлолт.
Гал түймрээс хамгаалах
MNS  4284   -   2006   3  х Галын аюулаас хамгаалах нийтлэг асуудал.Галын ангилал
MNS  0639   -   1989   13  х Галын техник нэр томьёо тодорхойлолт
MNS  0640   -   1989   7  х Галын аюулгүй байдал нэр томьёо, тодорхойлолт
MNS  4999   -   2000   10  х Галын аюултай бүтээгдэхүүний ангилал, зэрэглэл
MNS  5566   -   2005   7  х Гал түймрээс хамгаалах.Аж ахуйн нэгж, байгууллага, барилга байгууламжид гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийн зайлшгүй байх шаардлага
Цахилгаан цохихоос хамгаалах. Эрсдэлтэй ажиллагаа
MNS  12.1.018   -   1988   3  х Хөдөлмөр хамгааллын стандартын систем. Цахилгаан аюулгүй байдал шүргэлтийн хүчдэл ба гүйдлийн байж болох дээд хэмжээ
MNS  12.3.009   -   1990   9  х Хөдөлмөр хамгааллын стандартын систем барилга угсралтын ажлын үеийн цахилгааны аюулгүй ажиллагаа. Ерөнхий шаардлага
MNS  12.4.015   -   1988   2  х Хөдөлмөр хамгааллын стандартын систем. Цахилгаан хүчдэлийн тэмдэг. Хэлбэр хэмжээ. Техникийн шаардлага
MNS  4660   -   1998   8  х Цахилгаан тоног төхөөрөмжтэй ажиллах үеийн хамгаалалтын багаж, хэрэгсэл ажлын хувцас

 

 
 
 
 
 
Copyright 2014 © OSHMI, Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Web by OOPS Бидэнтэй нэгдээрэй: